تیزر تبلیغاتی ایرج ملکی

490

ستاد ایرج ملکی در حال تیزینگ مزاحمت ۲ اینقدر که استاد برای ۵ دقیقه کلیپ تبلیغ می کنند، گیم آف ترونز برای فصل هشتم نکرد!