گزارش شبکه مهاباد از اختراعات جدید به زبان کوردی و شبکه

108

فرشید قیطوریان دکترای تبدیل انرژِی/استاد دانشگاه/مخترع/مبتکر/نخبه/ورزشکار... 42اخترع ثبت شده و در حال ثبت در همه زمینه(پزشکی.صنعت.اتومبیل.رفاه و اسایش جامعه.کشاورزی.سایت و کامپیوتر.الکترونیک و...) مصاحبه بیشتر به انیستا گرامfarshidgheytoorian