تحریم اقتصادی،تحریم ملت هاست نه تحریم دولت ها

115

دکتر عاملی در همایش بین المللی صلح و حل منازعه عنوان کرد: تحریم اقتصادی،تحریم ملت هاست نه تحریم دولت ها