دندان های پوسیده با وجود چندین مرتبه مسواک زدن در روز

152
چرا با این که روزی چند بار مسواک میزنم اما باز هم دندان هام پوسیده میشن
pixel