شعرخوانی آقای ملکیان در حضور رهبر انقلاب، گوهر شاد

2,581

شعرخوانی آقای ملکیان در حضور رهبر انقلاب، درباره فاجعه مسجد گوهرشاد.