مباحث ویژه 2 - جلسه 23 - آخرین جلسه(pix2pix و CycleGAN)

1,756
در این جلسه در ادامه مبحث GAN پیرامون Image-to-Image Translation و روش های pix2pix و CycleGAN بحث شد و همچنین یک پیاده سازی کامل ا pix2pix را در تنسرفلو با کراس دیدیم. اسلاید: http://fall97.class.vision/slides/17.pdf کد: http://nbviewer.jupyter.org/github/alireza-akhavan/class.vision/blob/master/57-gan-pix2pix_tensorflow_eager.ipynb
pixel