معرفی دانشگاه پارس از زبان پرفسور گلابچی

1,191

گفتگو حامد ایرانشاهی مدیر گروه ارشد آکادمی تخصصی معماری با پرفسور گلابچی مدیریت دانشگاه پارس