روش تازه ی هدایت و فرمان کوادکوپترها و دیگر روبات ها

116

هدف این پروژه ی کارشناسی مهندسی در دانشگاه برن در سوئیس هدایت و فرمان کوادکوپترها و دیگر روبات ها با حرکات مچ دست است. برای این کار رشته هایی از ماده ی پیزورزیستیو توسط چاپگر سه بعدی تهیه شده و با آنها بند ساعت مچی ساخته شده است. رشته ها به صورت یک مدار پل piezo resistive strain gauge مداربندی شده اند. یک آلگوریتم حرکات مچ دست کاربر را برای روبات ترجمه می کند. http://etesalkootah.ir