بازدید استاندار خراسان شمالی از ستاد اجرای سفر نوروز 96

452
بازدید جناب آقای دکتر صالحی استاندار محترم و رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان شمالی و جناب آقای مهندس علی نیا معاون محترم عمرانی و قائم مقام ستاد و جناب آقای سویدانلویی دبیر ستاد از دبیرخانه و فعالیتهای ستاد اجرایی نوروز 96
pixel