بهبودی لکنت بزرگسال |09120452406بیگی|گفتار درمانی لکنت زبان

217
بهبودی لکنت بزرگسال |09120452406بیگی|گفتار درمانی لکنت زبان| فرد مراجعه کننده علاوه بر لکنت دچار گفتار فلجی نیز هستند که روز مراجعه به شدت قفل شدگی داشتند و بسیار به سختی صحبت میکردند ولی بعد از جلسات گفتار درمانی موفق شدند به بهبودی 70 درصدی دست پیدا کنند.رزرو نوبت و درمان آنلاین 09120452406بیگی|gofkar.com
pixel