چرایی نیاز ما به سنن و احادیث حضرات معصومین(ع) - سوء تربیت

44

بدون تردید حکومت های غیر الاهی و حکومت های الاهی ، تفاوتی چشمگیر در تعلیم و تربیت مردم دارند. حکومت های غیر الاهی با سیاست های عوامفریبانه و ترویج آراء و عقاید باطله و رفتارهای ناشایست و اشاعه منکرات و سرگرمی های ناسالم ، مردم را از آزادگی ناشی از پرستش خدا و تقوای الاهی خارج و به بند بردگی خود در می آورند. در مقابل حکومت های الاهی با دعوت مردم به پرستش خدای یکتا و نظم و تقوا، انسانها را از یوغ بردگی جسمی و فکری حکومت های غیر الاهی خارج و به قله کرامت و آزادگی می رسانند و شعار رفیع و کلمه طیبه لا اله الا ا