کارخانه سیمان تهران با دانشجویان رشته عمران

391
بازدید علمی دانشجویان رشته عمران دانشگاه آزاد تهران مرکز از کارخانه سیمان تهران، پنجشنبه ۱ آذر ۹۷. به روایت کلیپ
pixel