افشانه سبزآسا

443

مناسب علیه بسیاری از حشرات موذی، کاملا ارگانیک و ساخته شده از ترکیبات گیاهی و عاری از مواد شیمیایی.