بعد از شهادت امام علی(ع)

2,918

اون که شب میومد تک و تنها روی شونه اش نون و خرما حالا فهمیدن که کی بوده اون که شبها با حال خسته میومد با روی بسته حالا فهمیدن علی بوده. ...العبد alabd.rasekhoonblog.com