پروانه‌ماهی عرب: Chaetodon melapterus

59

پروانه‌ماهی عرب (Chaetodon melapterus)، از پروانه‌ماهیان جنوب ایران است. این ماهی ارزش آکواریومی دارد. غذای اصلی آن در طبیعت مرجان‌ها هستند و مجاور صخره‌های مرجانی زندگی می‌کند. در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "کمترین نگرانی" (LC) است. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Chaetodon-melapterus.html

pixel