شکارگری در اردک‌ماهی و ماهی سوف حاجی‌طرخان

460
اردک‌ماهی (Esox lucius) و سوف حاجی‌طرخان یا هشترخان (Perca fluviatilis) دو ماهی زیبای آب شیرین ایران هستند. یکی از نقاطی که هردوی این گونه‌ها زندگی می‌کنند، تالاب انزلی است. این دوماهی گوشتخوار هستند و با شکارگری تغذیه می‌کنند. سوف حاجی طرخان خود خوراک اردک‌ماهی هم می‌شود. نسل سوف حاجی‌طرخان در معرض تهدید است. اطلاعات بیشتر از این ماهی: http://fishbase.ir/species/inland/Perca-fluviatilis.html
pixel