ایمان و آرزو ، جهان دو نویسنده دارد ... (قسمت دوم ایمان پروری )

19

حرف های پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها به چه معناست ؟ چرا اتفاقی که دوست داریم برای ما رخ نمی دهد؟