چوبیه چعب الرویتع دهلران بنی کعب خوزستان

3,186

رقص الچوبی چعب الرویتع دهلران حفل زفاف قبیلة بنی کعب الأهواز (ایلام-دهلران )العبوس قریه الطرفایه بیت شیخ احمیدی الدروعی عشایر بنی کعب الأهواز,جنوب غرب إیران