شرکت پارس کاغذ نکا به عنوان واحد نمونه صادراتی استان مازندران انتخاب شد

92
شرکت پارس کاغذ نکا تولید کننده کاغذ های بسته بندی به عنوان واحد نمونه صادراتی استان مازندران انتخاب شد
pixel