کتاب مانگا و اهورا، قسمت 20

301

در قسمت بیستم: « تا زنده هستید به بهشت بروید. » در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.