تصویب قطعنامه حمایت از فلسطین در برابر چشمان آمریکا و اسرائیل

353

در مجمع عمومی سازمان ملل و در ارتباط با موضوع محکومیت فلسطین چه گذشت؟

کلاکت
کلاکت 10.3 هزار دنبال کننده