برگزاری جشن روز حسابدار به همت اتاق بازرگانی زنجان

853

برگزاری جشن روز حسابدار به همت اتاق بازرگانی زنجان و شرکت دارالفنون مالی و حسابداری هدف در محل سالن همایش های بین المللی مهرانه