یک فرد دیندار با آتئیست(كافر) در چیست؟ - آتئیسم یا دینداری؟ کدامیک منطقی تر است؟

138

#ببینید - تفاوت زندگی یک فرد دیندار با آتئیست(كافر) در چیست؟ - آتئیسم یا دینداری؟ کدامیک منطقی تر است؟ - آیا ملحدین در زندگی خود معنا و هدفی دارند ؟ این كلیپ، به سوالات فوق پاسخی ساده و منطقی میدهد. - ترجمـه و زیرنویسـ از نقد الحـاد و آتئیسمـ @Naghde_Elhad