روز فناوری در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

56
بازدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از نمایشگاه محصولات و دستاوردهای فناورانه و مراکز نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران منبع: واحد مرکزی خبر
pixel