کارگاه نقاشی خلاق

62

گوشه ای از کارگاه نقاشی خلاق که در تاریخ ۲۷ دی ۹۷ با محوریت تعامل کودکان با رنگ و ابزار نقاشی به صورت آزاد و خودانگیخته برگزار شد.