سازه مکانیکی روستای جائر شهرستان حاجی آباد از محل صندوق توسعه ملی 98

21
نماهنگ اجرای سازه مکانیکی روستای جائر پوراحمدی. شهرستان حاجی آباد از محل صندوق توسعه ملی 98
pixel