قانون سربازی

329
قانون سربازی در برخی کشورها مانند ایران نیست و بانوان نیز به سربازی می روند
pixel