قیچی لیزری ‍‍‍‍‍

142

این قیچی مجهز به یک لیزر می باشد که بوسیله ان میتوانید برشهای دقیق و صاف انجام دهید . #نوآوری