بزرگداشت علامه طباطبایی - جلسه دوم

1,873

هر چه که شما به باطن، نزدیک تر بشوی، به معارف باطنی قرآن نزدیک تر هستی. و اگر کسی اهل باطن نیست (چنانکه علامه و همه عرفا فرمودند) راهی به باطن قرآن ندارد و جز ظاهر، نصیبی از قرآن نمی برد. اگر کافر باشد که هیچ نصیبی ندارد؛ اگر مسلمان ظاهری باشد، نصیب او همین ظاهر است. اطلاعات بیشتر در ebrahi.me/dinani