موسیقی دلنشین عاشیقی (عاشیق ائلدار) در تبریز

2,874
موسیقی دلنشین عاشیقی (عاشیق الدار) در نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و نخستین نمایشگاه گردشگری تبریز.
pixel