مدلسازی پدیده انفجار در داخل تونل در آباکوس

69

آباكوس یک بسته نرم افزاری برای تحلیل مهندسی به روش اجزای محدود (Finite Element Method) است و برای این تحلیل از کامپیوتر کمک می‌گیرد (Computer Aided Engineering). این نرم افزار به دلیل قابلیت انعطاف بالا می‌تواند مسائل گوناگونی را از قبیل مکانیک شکست، کمانش و پس‌کمانش، ضربه و برخورد، انفجار، ارتعاشات، خستگی، انتقال حرارت، تلاطم سیالات و … را شبیه‌سازی نماید. در این مدیادرس ارائه شده در سایت Mediadars.com نحوه انتشار موج انفجار در داخل تونل مورد بررسی قرار گرفته است.