کسب مقام در در مسابقات فوتبال نمایشی اسپانیا

235
احمدرضا فلسفی در دو رشته showflow و battle مقام کسب کرد
pixel