گفتار ۸۹ ”قدرت نامتناهی الهی“ - حقیقت دعا و استجابت آن

359
بزرگی عالم و کوچکی و بزرگی فکر بشری …
pixel