گفتار ۸۹ ”قدرت نامتناهی الهی“ - حقیقت دعا و استجابت آن

338

بزرگی عالم و کوچکی و بزرگی فکر بشری …