احیای وزارت بازرگانی اتفاقی بسیار بد است!!! وزارت بازرگانی یعنی وزارت واردات....

160

احیای وزارت بازرگانی یعنی اگر چهارتا دونه کارخونه هم هستن تعطیل میشن....