مباحث ویژه 2 - جلسه 17 (Attention در RNNها)

806

در این جلسه توجه یا attention در پردازش زبان طبیعی با مثال ترجمه ماشینی آموزش داده شد و پیاده سازی در فریم ورک Keras مورد بررسی قرار گرفت.