ابعاد مسئولیت اجتماعی دانشگاه: تحلیل نتایج یک مطالعه بین المللی

37
در سومین نشست علمی قطب علمی آموزش عالی و توسعه با حضور دکتر نعمت الله عزیزی استاد دانشگاه کردستان، به معرفی ابعاد مسئولیت اجتماعی دانشگاه که تحلیل نتایج یک مطالعه بین المللی است، پرداخته شده است.
pixel