آموزش پیشگیری از انتقال کرونا در نانوایی ها

128
به دلیل تماس دست با نان در نانوایی ها رعایت اصول پیشگیری، بسیار حائز اهمیت است تا کرونا نگیریم.
pixel