جوجه گردان فلکی

79

جوجه گردان فلکی چندکاره موارد استفاده می توان برای سوسیس،جوجه،گوشت استفاده کرد.