فشنگ دودزای هلاک

437

عملکرد فشنگ دودزای هلاک مناسب برای تمامی آفات در محیط های بسته و آفات انباری