دومین جشنواره علمی و پژوهشی پژوهش سراهای دانش آموزی خراسان رضوی

191

کسب رتبه برتر و نخست مسابقات دومینو و رتبه اول،دوم ، سوم مسابقه رباتیک فوتبالیست دانش آموزان شهرستان خوشاب