پاسخ قاطعانه ایران به نقض برجام

297
اجرای مصوبه مجلس آمریکا ، نقض فاحش برجام بوده و پاسخ قاطعانه ما را به دنبال خواهد داشت
pixel