بازدید بازرسان آزانس انرژی اتمی از دانشگاه ها

106

بازرسان آژانس انرژی اتمی از بازدید دانشگاه ها دنبال چی هستند؟ درآینده باید شاهدترور کدامیک از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه باشیم؟ اساتید دانشگاه از بازرسی های بی سابقه آزانس انرژی اتمی (جاسوسان امریکابی) از دانشگاه هامیگویند!