تحقیق و تفحص از صنعت نیشکر خوزستان

805
تذکر شفاهی پیرامون مشکلات گرد و خاک خوزستان و دفاع از طرح تحقیق و تفحص از صنعت نیشکر خوزستان (دو شرکت کشت و صنعت کارون و توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن) که منجر به تصویب این طرح شد
pixel