انقلاب اهل انفعال نیست

110

فیلمی در خصوص گام دوم انقلاب با عنوان «انقلاب اهل انفعال نیست» را مشاهده کنید. منبع: جام جم آنلاین