بازدید استاندار گلستان، حق‌شناس از کارخانه‌ نوآوری آزادی

24

بازدید استاندار گلستان، حق‌شناس از کارخانه‌ نوآوری آزادی اولین شعبه پارک فناوری پردیس | 9 دی‌ماه 1398

pixel