میت زنی بانوان کیوکوشین WKB در کمپ اوکراین

263

کیوکوشینWKB ایران به ریاست شیهان ودود مجردشهریور09121407752 دبیر سبک: حسن مجردشهریور09122250510 باشگاه مرکزی: خ ولیعصر بعداز میرداماد خ یاسمی(کردستان شمال نرسیده به نیایش)َ جنب فرماندهی انتظامی مجموعه ورزشی غدیر، غرب تهران: شهرک اکباتان فاز 1 خ حنانی خ ورزش مجموعه پاس قوانین 09126985894َ