حکایت جوانمرد قصاب و حضرت امیر در تعزیه شهادت امام علی م وثوق1363

315

در سال1363خورشیدی یکی از گروههای حرفه ای تعزیه خوانی ایران به مدت 10شب در دبیرستان خامنه ای پور میدان وثوق تهران به اجرای تعزیه پرداختند به سرپرستی مرحوم علی ترابی و همراهی اساتیدی چون رضا لنکرانی رضا حیدری اسمعیل محمدی و علاءالدین قاسمی و اینجانب به خاطر علاقه ای که داشتم این مراسم را ضبط صوتی کردم و سعی خواهم کرد بسته به موضوع و مناسبت کامل و یا قسمتی تقدیم علاقه مندان کنم