دکتر حسین اکبری؛ عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

18
زاویه دکتر حسین اکبری؛ عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ️ در کشور های درحال توسعه، کلان شهر ها بدلیل موج های مهاجرت با پدیده حاشیه نشینی مواجه هستند. ️بروز الگوهای نابهنجار رفتاری در نواحی حاشیه ای به واسطه حضور افراد با ویژگی های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی متفاوت است. ️سازمان های مردم نهاد در کاهش آسیب های اجتماعی(فقر،اعتیادو...) نقش به سزایی دارند.
pixel