برادران افغان در سوگ امام خمینی

1,138

فغان افغان‌ها برای خمینی کبیر_ آقای مستضعفان عالم رفت